POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności – Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Celem opracowanego przez nas Zasad Przetwarzania Danych Osobowych jest wyjaśnienie zagadnień oraz reguł, według których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o naszej działalności lub wykonanie usługi.

Administrator danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (Administrator) odpowiedzialny jest za przetwarzanie Państwa danych osobowych w zależności od sposobu, w jaki wchodzą Państwo w relacje i interakcje z właściwym podmiotem. Prosimy Państwa o zapoznanie się z naszą Listą Administratorów w celu ustalenia odpowiedzialnego podmiotu, a także jego odpowiednich danych kontaktowych.  

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

a) Nawiązywania relacji handlowych jako prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług własnych, informowania o swojej działalności, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną https://formastudio.eu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b) Zawarcia i wykonania umów zawieranych z klientami, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi do momentu rozwiązania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

d) Ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, związanych z zawartą umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących Administratorze, np. prowadzenie dokumentacji księgowej, podatkowej i kadrowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

f) Prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, który jest wiążący dla Administratora, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, kadrowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału czynnika ludzkiego).