Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny

Spis treści

 

1. WPROWADZENIE

2. ETYKA BIZNESU

2.1 Przeciwdziałanie korupcji

2.2 Zakaz nieuczciwej konkurencji

2.3 Ochrona własności intelektualnej

2.4 Szacunek do firm i ludzi

2.5 Kontrola przekazywania i ujawniania danych

2.6 Konflikt interesów

3. PRACA PRZYMUSOWA ORAZ PRACA DZIECI

4. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

5. MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA- równość szans i wzajemne poszanowanie

6. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

7. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA DODATKOWE

8. CZAS PRACY

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

10. ZGŁASZANIE SKARG I ZAŻALEŃ

11. ZNAJOMOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ KODEKSU

 

1. WPROWADZENIE

 

1.1 Kodeks Etyczny powstał z potrzeby opisania funkcjonujących w FORMASTUDIO.EU (Lista Podmiotów). zasad postępowania, w celu zwiększenia świadomości wszystkich pracowników i partnerów biznesowych. Jego zapisy opierają̨ się̨ na potrzebie przestrzegania standardów etycznych i jasno określonych norm postepowania zarówno w relacjach społecznych, jak i zawodowych. Stosowanie się̨ do zasad etyki jest źródłem wartości korzystnie wpływających na nasze relacje z otoczeniem w miejscu pracy jak i poza nim. 

1.2 Zadaniem Kodeksu Etycznego jest ułatwienie nam dokonywania właściwych wyborów poprzez wskazanie kluczowych wzorców i norm etycznych w naszej działalności zawodowej. Kodeks ma na celu pomóc w wyeliminowaniu negatywnych zjawisk i zachowań, które najczęściej wynikają z naszej nieświadomości.

1.3 Przestrzegania poniższych wartości i zasad w codziennej pracy oczekuje się̨ od wszystkich pracowników jak i partnerów biznesowych. 

 

2. ETYKA BIZNESU

 

2.1 Przeciwdziałanie korupcji 

 

2.1.1 Działamy w sposób otwarty, bezpośredni i uczciwy, przestrzegając prawa antymonopolowego i norm uczciwej konkurencji. 

2.1.2 Nasi pracownicy nie mają prawa oferować swoim obecnym lub potencjalnym partnerom biznesowym żadnych korzyści majątkowych. Zabronione jest również̇ prowokowanie klientów, dostawców do oferowania pracownikom prezentów bądź przysług. 

2.1.3 Nie akceptujemy jakichkolwiek działań noszących znamiona korupcji mogących sprawić wrażenie prośby dokonania przekupstwa. 

2.1.4 Nasi pracownicy zobowiązują się do przeciwdziałania korupcji, a ponadto są odpowiedzialni za aktywną komunikację założeń poniższej polityki antykorupcyjnej podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych: 

2.1.4.1 Zobowiązuje się̨ wszystkich pracowników do informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronne wykonywanie przez nich obowiązków służbowych. 

2.1.4.2 W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zachowań korupcyjnych pracownicy mają obowiązek zabezpieczenia ewentualnych dowodów oraz powiadomienia pracodawcy za pośrednictwem przełożonego, a w przypadku gdy powyższe dotyczy przełożonego, do powiadomienia bezpośrednio pracodawcy. 

2.1.4.3 W toku przekazywania informacji o wystąpieniu korupcji, niezbędne jest zachowanie poufności informacji, zarówno w odniesieniu do osób informujących o wystąpieniu korupcji, jak i osób, których informacja dotyczy. 

2.1.4.4 W celu potwierdzenia informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zachowań korupcyjnych oraz ewentualnego zabezpieczenia dowodów rzeczowych, pracodawca przeprowadza kontrolę osobiście lub przez upoważnionego pracownika. 

2.1.4.5 W przypadku potwierdzenia się̨ informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zachowań korupcyjnych pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyciagnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika/ów, wobec których potwierdziły się̨ zarzuty ich działalności korupcyjnej. 

 

2.2 Zakaz nieuczciwej konkurencji 

 

2.2.1 Każdy z naszych pracowników zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa do konkurencji i prawa antymonopolowego. To znaczy, że nie prowadzi rozmów z konkurencją, w trakcie których omawiane są̨ ceny czy warunki handlowe, oraz nasze know-how. 

2.2.2 Niedopuszczalne jest faworyzowanie lub wykluczanie partnerów biznesowych. 

2.2.3 Ponadto oczekujemy od naszych partnerów biznesowych pełnej odpowiedzialności za własne postepowanie celem zagwarantowania sprawiedliwiej konkurencji. 

 

2.3 Ochrona własności intelektualnej 

 

2.3.1 Nie naruszamy własności intelektualnej innych poprzez nieautoryzowane wykorzystywanie, kopiowanie, dystrybucję, wprowadzanie zmian. 

2.3.2 Własność intelektualna oraz informacje poufne nie mają prawa być powszechnie udostępniane bez uprzedniego zezwolenia lub zgody pracodawcy. 

 

2.4 Szacunek do firm i ludzi 

 

2.4.1 Traktujemy wszystkich pracowników i współpracowników oraz partnerów biznesowych z godnością̨ i szacunkiem. 

2.4.2 Nie toleruje się̨ słownego znieważania pracowników, przymusu psychicznego i fizycznego. 

2.4.3 Oczekujemy podobnej postawy ze strony wszystkich swoich partnerów biznesowych, zarówno przy współpracy jak i w relacjach z innymi podmiotami lub osobami. 

 

2.5 Kontrola przekazywania i ujawniania danych 

 

2.5.1 Nasi pracownicy gwarantują szybki i niezakłócony przepływ informacji. Aby wspierać współpracę, wiedza i informacje powinny być przekazywane natychmiastowo, całościowo i bez zafałszowania. 

2.5.2 Każdy z naszych pracowników korzysta tylko z uczciwych i zgodnych z prawem środków, aby komunikować i realizować nasze uzasadnione interesy. 

2.5.3 Każdy z naszych pracowników jest zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony danych, jak również przepisów prawa odnoszących się̨ do ochrony informacji oraz zabezpieczenia przed niewłaściwym użyciem danych poufnych, tajnych i personalnych. 

2.5.4 Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnic handlowych i biznesowych z racji pełnienia określonych funkcji w przedsiębiorstwie. 

2.5.5 Dbamy o to, aby informacje wewnętrzne dostępne były tylko dla osób upoważnionych do ich odbioru. 

 

2.6 Konflikt interesów 

 

2.6.1 Nasze. decyzje dotyczące współpracy z partnerami biznesowymi podejmujemy wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów, które nie są̨ uzależnione od osobistych interesów i stosunków. 

2.6.2 Kładziemy duży nacisk na to, aby nasi pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych nie wchodzili z klientami, dostawcami zewnętrznymi w relacje, które mogą̨ skutkować stronniczością̨ wyborów i brakiem obiektywizmu. 

 

2.6.3 Każdy pracownik, który pracuje lub świadczy usługi dla innych firm z nami współpracujących, powinien zgłosić ten fakt pisemnie. W przypadku powstania konfliktu interesów działalność taką należy zakończyć. 

 

3. PRACA PRZYMUSOWA ORAZ PRACA DZIECI 

 

3.1 Przestrzegamy podstawowych praw człowieka. 

3.2 Każda forma zmuszania do wykonywania pracy poprzez ograniczanie wolności lub groźby przemocy fizycznej jako dyscyplinowania lub kontroli jest zabroniona. 

3.3 W procesie zatrudniania przestrzegamy wieku minimalnego zgodnie z przepisami krajowymi. 

3.4 Bez względu na okoliczności zatrudnianie dzieci jest bezwzględnie zabronione. 

 

4. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ 

 

4.1 Uznajemy podstawowe prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych i wybierania swoich przedstawicieli. 

4.2 Deklarujemy chęć szczerej i pełnej zaufania współpracy z przedstawicielami pracowników oraz dąrzenia do osiągniecia równowagi interesów. 

 

5. MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA- równość szans i wzajemne poszanowanie 

 

5.1 Promujemy politykę̨ równych szans i równego traktowania. Wszystkie decyzje podejmowane są̨ na podstawie kwestii merytorycznych, bez względu na kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, status, pochodzenie lub stopień sprawności. 

5.2 Przestrzegamy obowiązującego prawa w zakresie zatrudnienia i oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą̨ traktować się z godnością i szacunkiem. 

5.3 Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na jego narodowość, rasę̨, płeć, wyznanie, przynależność polityczną, niepełnosprawność, orientację seksualną ani z żadnego innego powodu. 

5.4 Naszą zasadą jest wyszukiwanie, zatrudnianie i wspieranie pracowników w oparciu o ich kwalifikacje i umiejętności. Zabraniamy naszym pracownikom okazywania jakichkolwiek przejawów dyskryminacji (np. poprzez szkodzenie, napastowanie, mobbing) i popieramy partnerskie współdziałanie oparte na wzajemnym szacunku dla drugiego człowieka. 

5.5 Naszą kulturę̨ organizacyjną opiera się o wartości i indywidualne potrzeby pracowników. Stwarza pracownikom możliwości rozwoju, organizuje szkolenia nie dyskryminując nikogo. 

 

6. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 

6.1 Przestrzegamy norm oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 

6.2 Odpowiadamy za bezpieczeństwo zdrowie naszych pracowników. Gwarantujemy ochronę̨ i bezpieczeństwo w pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. 

6.3 Poprzez stałą poprawę̨ środowiska pracy, staramy się̨ poprawiać jakość, a także wydajność i zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy. Każdy z naszych pracowników dba o swoje zdrowie i stosuje się̨ do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.4 Bezpieczeństwo i zdrowie stanowią̨ naszą kluczową wartość. Zawsze przestrzegamy obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto konsekwentnie promujemy bezpieczne praktyki i unikamy niepotrzebnego ryzyka dla naszych pracowników. 

7. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA DODATKOWE 

 

7.1 Respektujemy wymogi prawne w zakresie wysokości płacy minimalnej. 

7.2 Udostępniamy pracownikom szczegółowe informacje o ich wynagrodzeniu, stosując jednocześnie przyjęte zasady poszanowania ich prywatności. 

7.3 Wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia naliczane i wypłacane są̨ zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

8. CZAS PRACY 

 

8.1 Respektujemy co najmniej minimalne wymogi prawne dotyczące maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy. 

8.2 Ilość godzin pracy, w tym także pracy w godzinach nadliczbowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi dopuszczalną ilość godzin pracy. 

8.3 Stosujemy się̨ do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów dotyczących dni ustawowo wolnych od pracy. 

8.4 Prowadzimy przejrzysty i wiarygodny system ewidencji czasu pracy i wynagrodzeń. 

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

9.1 Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i zezwoleniami dotyczącymi ochrony środowiska. 

9.2 Każdy z naszych pracowników dba o to, aby zasoby naturalne były wykorzystywane w sposób sensowny i oszczędny oraz aby jego działalność jak najmniej szkodziła środowisku. 

9.3 Naszym celem jest utrzymanie możliwie najniższego wpływu naszych działań na środowisko poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych możliwości i nowoczesnych technologii, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych. 

9.4 Proces produkcji zaplanowany jest tak, aby ograniczyć ilość powstających odpadów, a segregacja odpadów w miejscu ich powstawania sprawia, iż jesteśmy współautorem ponownego ich wykorzystania. 

9.5 Kwestie ochrony środowiska traktowane są̨ w sposób odpowiedzialny. Celem jest rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. 

 

10. ZGŁASZANIE SKARG I ZAŻALEŃ 

 

10.1 Każdy pracownik może zgłosić podejrzenie, że doszło do naruszenia przepisów prawa oraz Kodeksu Etycznego. Naruszenia należy zgłaszać przełożonemu. 

10.2 Nazwisko osoby zgłaszającej ujawniane jest tylko po udzieleniu przez nię zgody. Z tego względu nawiązanie kontaktu odbywa się w sposób poufny. 

10.3 Każdy zgłoszony problem przekazywany jest do Prezesa Zarządu, który w przeciągu 14 dni podejmuje decyzję o sposobie jego rozwiązania. 

10.4 Całkowicie zakazujemy podejmowania działań odwetowych w stosunku do pracownika, który zgłasza podejrzenie naruszenia prawa lub powyższego kodeksu. 

10.5 Jeżeli działania odwetowe wystąpią̨ należy je niezwłocznie zgłosić z wykorzystaniem kanałów dostępnych w przedsiębiorstwie. 

 

11. ZNAJOMOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ KODEKSU 

 

11.1 Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi, bez względu na miejsce zajmowane w strukturze organizacji, mają możliwość zapoznania się z wartościami i zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym. 

11.2 Każdy przełożony dba o to, aby pracownicy z jego obszaru znali i stosowali Kodeks Etyczny. 

11.3 W przypadku pojawienia się̨ pytań lub niejasności odnośnie do zasad stosowania Kodeksu Etycznego, to pierwszą osobą do kontaktu jest przełożony. 

11.4 Kodeks Etyczny dostępny jest na stronie internetowej www.formastudio.eu lub bezpośredniego przełożonego.